Obchodné podmienky

PREHĽAD 
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Regalis Pallets Kft. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na stránku www.regalispallets.com. Regalis Pallets Kft. ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, používateľa, pod podmienkou vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami. 

Navštívením našich stránok a / alebo zakúpením niečoho od nás sa angažujete v našej „službe“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „podmienky“), vrátane tých dodatočných zmluvných podmienok a zásad uvedených v tomto dokumente a / alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu vrátane, okrem iného, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu. 

Pred prístupom na naše webové stránky alebo ich použitím si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky.Vstupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, akceptácia sa výslovne obmedzuje na tieto Zmluvné podmienky. 

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridávajú do aktuálneho obchodu, sa vzťahujú aj Zmluvné podmienky. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k webovej stránke po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien. 

Náš obchod je hostiteľom spoločnosti Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. 

 

ODDIEL 1 – OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE 
Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami prehlasujete, že ste vo svojom štáte alebo bydlisku alebo provincii pobytu plnoletý a dali ste nám svoj súhlas s povolením používania tejto stránky ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb. 

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, autorských práv). 

Nesmiete prenášať žiadne červy ani vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy. 

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok povedie k okamžitému ukončeniu vašich služieb. 

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu každému z akéhokoľvek dôvodu. 

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovaný a vyžaduje (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny v zhode a prispôsobení sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované. 

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez výslovného vyjadrenia. písomný súhlas od nás. 

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a tieto podmienky neobmedzujú ani inak neovplyvňujú. 

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A ČASOVÁ INFORMÁCIA 
Nie sme zodpovední za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemal by sa na ne spoliehať ani ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko. 

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovednosťou za sledovanie zmien na našej stránke je. 

ODDIEL 4 – ÚPRAVY SLUŽIEB A CENY 
Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia. 

Nezodpovedáme za vás ani voči žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby. 

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú použiteľné) 
Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia. 

Snažili sme sa čo najpresnejšie zobrazovať farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že akékoľvek farebné zobrazenie monitora vášho počítača bude presné. 

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zastaviť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vyrobená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná. 

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania alebo že všetky chyby v službe budú opravené. 

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O fakturácii a účtoch 
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa nášho vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť objednávky zadané rovnakým účtom zákazníka alebo pod ním, rovnaká kreditná karta alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho jediného úsudku javia ako predložené predajcami, predajcami alebo distribútormi. 

Súhlasíte, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať. 

Viac informácií nájdete v našich Pravidlách vrátenia tovaru. 

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE 
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemôžeme monitorovať ani nemáme kontrolu ani vstup. 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplynula alebo súvisí s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán. 

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých tieto nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ tretej strany, a súhlasíte s nimi ( y). 

V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webovej stránky ponúkať nové služby a / alebo funkcie (vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa tiež vzťahujú tieto Podmienky poskytovania služby. 

ČASŤ 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY 
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán. 

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú prepojené s nami. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nenesieme zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. 

Nezodpovedáme za žiadne škody ani škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Skôr ako začnete s akoukoľvek transakciou, dôkladne si prečítajte pravidlá a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa výrobkov tretích strán by sa mali adresovať tretej strane. 

ODDIEL 9 – PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, ZMENY A INÉ PODANIA 
Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás posielate kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (ďalej len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Niesme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky. 

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky poskytovania služby. 

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré pošlete vy alebo ktorákoľvek tretia strana. 

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE 
Vaše zadanie osobných údajov v obchode sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov. 

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE 
Na našej stránke alebo v službe sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov výrobkov, stanovovania cien, propagačných akcií, ponúk, produktov. prepravné poplatky, časy prepravy a dostupnosť. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) , 

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iných, okrem zákonných požiadaviek. V službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemalo brať ohľad na žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované. 

SEKCIA 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE 
Okrem iných zákazov ustanovených v podmienkach služby máte zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od iných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) na spam, phishing, lekáreň, zámienku, pavúk, plazenie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zakázaných použití. 

ODDIEL 13 – ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné. 

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé. 

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo ju môžete kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú výslovne uvedené v nás) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladané, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania. 

V žiadnom prípade nie je www.regalispallets.com, naši riaditelia, konatelia, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame – náhodné, represívne, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, okrem iného, ušlého zisku, ušlého zisku, strateného sporenia, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akejkoľvek podobnej škody, či už na základe zmluvy, mučenia (vrátane nedbanlivosti), striktná zodpovednosť alebo inak, ktorá vyplýva z vášho používania ktorejkoľvek zo služieb alebo produktov obstaraných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho s akýmkoľvek spôsobom vášho používania služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, ak je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v týchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená na maximálny povolený rozsah povolený zákonom. 

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE 
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a neuškodíte www.regalispallets.com a našim majiteľom, dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, partnerom, úradníkom, riaditeľom, agentom, dodávateľom, poskytovateľom licencie, poskytovateľom služieb, subdodávateľom. , dodávateľom, stážistom a zamestnancom, neuškodíte akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou vrátane primeraných honorárov za právne zastúpenie, ktoré vzniesla ktorákoľvek tretia strana v dôsledku alebo z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú formou odkazu, alebo vášho porušenia akéhokoľvek práva alebo práv tretej strany. 

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ 
V prípade, že sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie je napriek tomu vykonateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevykonateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Zmluvných podmienok. Takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení. 

ODDIEL 16 – UKONČENIE
Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú po ukončení tejto dohody na všetky účely v platnosti. 

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ ich vy alebo my neskončíte. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete využívať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky. 

Ak podľa nášho jediného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali podmienky alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a / alebo preto vám môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo ktorejkoľvek ich časti). 

ODDIEL 17 – CELÁ DOHODA 
Neoprávnenie alebo vynútenie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok služby zo strany nás neznamená zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia. 

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tomto webe alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody. , komunikácií a návrhov, či už ústnych alebo písomných, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok). 

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto podmienok služby sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi. 

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO 
Tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné dohody, ktorými vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Maďarskej republiky.

ODDIEL 19 – ZMENY PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke. 

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien. 

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 
Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by ste mali zaslať na adresu info@regalispallets.com.